Naše služby
Gynekologická poradna
Aktuality
Aktuality gynekologie

DOVOLENÁ  

19.7.-9.8.

Ordinační hodiny
Ordinační hodiny gynekologie

 

PO ord. Turnov   07:00 - 12:00     poradna pro těh.
     
PO ord. Turnov     14:00 - 17:00
     
ÚT ord. Semily   07:30 - 11:00        12:00 - 16:00
      
ST ord. Turnov   07:00 - 11:00        12.00 - 14.00
   

 

 

ČT ord. Český Dub    07:30 - 11:00        12:00 - 14:00
      
 ord. Turnov   07:00 - 11:00        12:00 - 14:00
      

 

Vnitřní řád gynekologické ambulance MUDr. Palušák s.r.o.


 

prosím seznamte se s následujícím textem


Vnitřní řád vychází z provozního řádu a zákona o zdravotních službách č.372/2011 Sb. a je závazný pro všechny klientky léčené v naší ordinaci.


Seznamte se, prosím, s následujícími pokyny:

 

V souladu s platným protiepidemickým opatřením je povinnost nosit ve všech  prostorech ordinace nařízenou ochranu dýchacích cest. Jedná se o respirátor minimálně stupně ochrany FFP2.  Dále je každý klient povinnen použít dezinfekci rukou.  Toto nařízení je nedílnou součástí vnitřního řádu ordinace 


Registrace

Registrovat lze nové klientky vždy dle aktuálního počtu registrovaných. Zda je nyní možné registraci provést, si můžete dopředu telefonicky ověřit u sestřičky. Klientku nelze přijmout, pokud by bylo přijetím překročeno únosné pracovní zatížení, nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým.
Registrovat se můžete kdykoliv během ordinačních hodin. Je nutné mít u sebe platnou kartičku zdravotní pojišťovny. Dále je možno se registrovat vyplněním formuláře, který je k dispozici v nabídce " Registrace".
Klientka má právo na výběr svého registrujícího ženského lékaře, přičemž vybraného lékaře může znovu změnit nejdříve za 3 měsíce. Registrována může být vždy jen u jednoho gynekologa. Platná je vždy poslední provedená registrace.
Registrací pacientka potvrzuje souhlas s tímto vnitřním řádem ordinace .


Objednávání

Je Vám vždy nabídnut nejbližší volný termín k vyšetření, přednostní termín není možné vyžadovat.
Telefonicky
Objednávat se je možné v ordinačních hodinách na telefonním čísle 774 466 340, nelze se objednávat pomocí SMS zprávy. Telefon není dostupný mimo pracovní dobu, o víkendech, svátcích a ve vyhrazených dnech. Rozpis ordinačních hodin ,provozní doby a dovolené vždy dopředu najdete na našich webových stránkách   www.palusak.cz
Emailem
K dispozici máme  emailovou adresu : info@palusak.cz
K vyřízení požadavku je třeba vždy udat identifikační údaje: Jméno, příjmení a datum narození, termín začátku poslední menstruace. Je třeba specifikovat termín a čas, kdy je možné Vás objednat .
Osobně
Tento způsob objednávání doporučujeme pouze ihned po kontrole, kdy si na doporučení lékaře máte rezervovat další termín. Při osobní návštěvě ordinace pouze k objednání musíte počítat s tím, že si Vás sestřička do ordinace nezavolá ihned. Budete si muset počkat, až bude mít volný prostor v sesterně. Vzhledem k platné legislativě GDPR nelze ověřovat Vaše osobní údaje před ostatními klientkami. Je nutné toto respektovat.


Ordinační doba

Pondělí Turnov 7.00 – 12.00 (poradna pro těhotné) 14.00 – 17.00 
Úterý Semily 7.30 – 11.00 12.00 – 16.00
Středa  Turnov 7.00 – 11.00 12.00 – 14.00 středa odpol.:sestra nepřítomna, telefon nedostupný 
Čtvrtek Český Dub 7.30 – 11.00 12.00 – 14.00
Čtvrtek Turnov 16.00 – 18.00 UZV-pouze pro objednané gravidní pac.
Pátek Turnov 7.00 – 11.00 12.00 – 14.00


aktuální úpravy ordinační doby a ev. dovolené najdete vždy  na  www.palusak.cz


Zrušení rezervovaného termínu
                                                          
 Objednané termíny jsou pro zdravotnické zařízení i pacienta  závazné!  
jsou smluvním vztahem mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče v ústní (telefonické) i elektronické podobě.

Zrušení je nutné provést vždy minimálně 24 hodin předem.

-Telefonicky na čísle  774 466 340
-Odeslat SMS zprávu. Musí obsahovat datum rušeného termínu, celé jméno a příjmení, datum narození.
-Emailem - datum termínu, celé jméno a příjmení, datum narození

Pomocí   SMS  či  emailem,  lze rušit termíny i mimo ordinační hodiny.

Za pořízení a zrušení objednávky ručí osoba, která byla objednána (zákonný zástupce).
Všechny neomluvené objednávky klientek jsou zaznamenány jako součást zdravotní dokumentace. Postup u  neodhlášené a pozdě omluvené objednávky:  
U klientek se zavedenou dokumentací  bude při neodhlášení  objednávky  proveden zápis o události ve zdravotní dokumentaci  a  účtována částka 400.- kč jako náhrada za ušlý čas lékaře.
U nových klientek, které se objednají a k vyšetření se bez omluvy nedostaví, již další objednávku automaticky nepřijímáme, ale záznam o události bude v dokumentaci zdravotnického zařízení uložen.  

 Zrušení objednávky zdravotnickým zařízením je vyhrazeno a klientky jsou též  informovány 24 hod předem.  S výjimkou náhle vzniklých událostí  (havarijních stavů v objektu,  náhlé epidemiologické situace  ve zdravotnickém zařízení,  náhlé nemoci karantény, neohlášené povinné kontroly finančního úřadu a orgánů hygienické správy  apod.)  Pokud je objednávka zrušena zdravotnickým zařízením, vystavíme na požádání o události bezplatné písemné potvrzení.


Příjem k vyšetření

K vyšetření se vždy dostavte včas. Při vstupní prohlídce 10 min před Vaším termínem a při dalších návštěvách 5 min před termínem Z organizačních důvodů nemůžeme bohužel pozdní příchod akceptovat..
Nedostavíte – li  se na objednaný termín  včas,  přijdete o svůj termín a budete si muset sjednat nový - opakované nedodržení termínu vyšetření je porušením vnitřního řádu ordinace. Při dřívějším příchodu,  musíte vyčkat v čekárně. Nelze brát klientky dříve či přednostně, protože se dostavily k vyšetření s předstihem.
Čas objednaného termínu se může stát časem orientačním.   Lékař určuje pořadí pacientů  a změny v harmonogramu objednávek jsou vyhrazeny. O aktuální situaci bude klientka vždy poučena. Naší snahou je v rámci možností objednací časy dodržovat, ale každý potřebuje individuální péči, což nelze předem určit. Z provozních  důvodů může dojít k narušení časového harmonogramu.


Vstupní vyšetření

Budete požádána o vyplnění informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb, v případě nezletilé klientky je nutný doprovod zákonného zástupce, který souhlas podepíše. Je zde možné uvést osoby, které mohou být informovány o Vašem zdravotním stavu. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
Podepsáním zároveň udělujete souhlas s dodržováním vnitřního řádu ambulance.
Do Vaší dokumentace budou uvedeny osobní a zdravotní údaje.

Při každé další kontrole budete požádána o sdělení změn týkajících se Vašich osobních a zdravotních údajů. Dodržujte prosím, lékařem navržený léčebný postup. Pravdivě informujte lékaře o vývoji zdravotního stavu, včetně infekčních nemocí, užívaných léčivých přípravcích a zdravotních službách poskytovaných jiným lékařem.
S dotazy nebo problémy ohledně zdravotního stavu se obracejte na lékaře během vyšetření. Budou Vám vždy  srozumitelně vysvětleny. Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K vyšetření a léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na Vaše soukromí.


Akutní a neodkladné stavy

Neodkladný stav

Je stav bezprostředního ohrožení životních funkcí, příjem klientek v ordinační době okamžitě  bez ohledu na objednávací systém. Nicméně doporučujeme, nechat se ošetřit přímo v nemocnici, nejsme poskytovateli lůžkové péče.

Akutní stav

Je stav vzniklý náhle s rychlým rozvojem intenzivních příznaků. Pro akutní stavy je vyhrazena ordinační doba ráno od 7.00 do 7.30 hod. po celý týden s výjimkou úterý a čtvrtka, kdy je v 7.30 až 8.00 hod.V případě, že lékař či sestra potvrdí akutní stav, bude příchozí vyšetřena, v ostatních případech bude provedeno objednání k vyšetření jako u ostatních klientek.
Mimo ordinační dobu  je pacientům k  dispozici lékařská služba první pomoci.                                  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY KLIENTKY!  Nevydávejte za akutní stav pozvolna se  zhoršující  potíže jako výtoky, občasné bolesti, nepravidelná či zpožděná menstruace apod. S těmito potížemi se objednávejte  vždy s dostatečným časovým předstihem a vezměte na vědomí, že  z kapacitních důvodů nelze řešit tyto stavy "na poslední chvíli"!!!
 
Personál (sestra) je povinen  sdělit lékaři přítomnost klientky s neodkladným nebo akutním stavem v čekárně.  Odchod z čekárny před vyšetřením je v tomto případě na vlastní nebezpečí.
Veškeré výše uvedené situace jsou dokumentovány.
 
Komunikace s klienty je vedena v českém jazyce. U klientů nehovořících česky  vyžadujeme certifikovaného překladatele do rodného jazyka (z důvodu nutnosti získání přesných a nezkreslených informací o zdravotním stavu pacienta a podání  zcela přesných informací o výsledku vyšetření  a léčbě).

Recepty, žádanky na vyšetření, výpisy pro pojišťovny apod.

Recepty

Recepty je možno objednávat výhradně pomocí SMS, či emailem.
Telefonicky o recepty nežádejte – z kapacitních důvodů-děkujeme.
Všechny recepty zasíláme pomocí ereceptu na tel. číslo udané ve Vaší dokumentaci. Vždy je nutné napsat, o jaký lék žádáte a uvést celé jméno + příjmení + datum narození.
K vystavení receptu musíte dodržovat periody lékařských prohlídek, časové rozhraní jednotlivých kontrol určuje vždy lékař, který Vám při vyšetření sdělí, kdy bude následovat další kontrola. Poté provádí zápis do Vaší dokumentace. Při přesáhnutí stanoveného termínu není možné vystavovat recepty, dokud neproběhne vyšetření u lékaře.

Žádanky a doporučení k vyšetření, poukaz na léčebnou pomůcku

Doporučení ke specializovanému vyšetření, které není součástí preventivních balíčků, vždy doporučuje a vystavuje ošetřující lékař. Pokud ošetřující lékař shledá, že není k požadovanému vyšetření zdravotní důvod, není možné si jej vynucovat s úhradou pojišťovny, pouze si jej zaplatit jako samoplátce. Totéž platí i u předepisování zdravotnických pomůcek.
Všechny žádanky Vám vystavuje ošetřující lékař při lékařské prohlídce. Pokud dojde ke ztrátě žádanky, je nutné si kopii objednat dopředu telefonicky či emailem a následně je možné si ji vyzvednout u sestřičky.
Výsledky všech vyšetření, na které jste od nás odeslány, je třeba odevzdávat do rukou ošetřujícího lékaře, který Vás na vyšetření odeslal. Bez výsledků není možné vyžadovat vystavení dalších žádanek, léčby, či doporučení.


Konzultace

Telefonické konzultace neposkytujeme.
Pokud chcete svůj dotaz konzultovat s lékařem osobně, musíte si vždy rezervovat termín, jako při každé jiné kontrole.
Výpisy ze zdravotnické dokumentace
Na žádost klientky ošetřující lékař do 30 dnů zhotoví výpis v požadovaném rozsahu a formě s ohledem na účel, v případě potřeby výpisu pro komerční pojišťovny, zaměstnavatele apod. je nutné doložit požadovaný tiskopis, který má být vyplněn. Ze zákona je stanovena lhůta 30 dní pro jeho vyhotovení. Je zpoplatněn dle aktuálního ceníku placených výkonů. V případě změny gynekologa je nutné donést či zaslat žádost nového lékaře o výpis ze zdravotnické dokumentace, pro tyto účely není zpoplatněn a bude vašemu registrujícímu lékaři bezplatně zaslán.  Žádost o výpis z dokumentace podá pacient  při návštěvě  písemně nebo doporučeným dopisem.


Zdravotní dokumentace

Se zdravotní dokumentací je nakládáno podle platné legislativy o zdravotní dokumentaci a pravidel GDPR.

 

Bezpečností a hygienická opatření

VSTUP do čekárny  je bez ohlášení  POVOLEN pouze pro objednané klienty (+ akutní a neodkladná péče), zákonné zástupce nezletilých (zde je doprovod nutný pouze k vstupní prohlídce)  a pro asistenci u handicapovaných pacientů. Vstup s asistenčním zvířetem je povolen.
Po příchodu se posaďte  na vyhrazené sedačky a osobní věci ponechte při sobě, neodkládejte je na sedačky.

Neklepejte, prostor je monitorován - vyčkejte příchodu personálu!!

Volný pohyb dětí po čekárně,  jejich zdržování se v prostoru dveří, či manipulace s vybavením  a výzdobou ordinace  je zakázáno  - tento pokyn zajistěte v rámci bezpečnosti svých děti zvlášť důkladně! Nejsme schopni Vám zajistit hlídání Vašich dětí, do prostoru sesterny a ordinace je povoleno vstupovat pouze s dětmi, které se samy ještě nepohybují a jsou v autosedačce či nosítku. Jinak je zákonný zástupce povinen zajistit dohled nad dětmi v čekárně jinou zletilou osobou!

Je zakázáno vstupovat do čekárny s jízdními koly, motocykly, skútry,  koloběžkami, skateboardy, kolečkovými bruslemi a jinými kolečkovými zařízeními. Kouření ve vnitřních prostorách zdravotnického zařízení je zakázáno.
Před odchodem si zkontrolujte, zda máte veškeré doklady a osobní věci v pořádku u sebe. Klienti nesmí poškozovat a znečišťovat prostory zdravotnického zařízení a vybavení nad rámec běžného opotřebení.


Kamerový systém

Čekárna a vnější prostory zdravotnického zařízení jsou monitorovány kamerovým systémem. Záběry  z těchto kamer  nejsou jejím provozovatelem nijak archivovány. Jedná se pouze o online přenos obrazu  bez vytváření a uchovávání trvalého záznamu. Takový online přenos není ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů považován za zpracovávání osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.


Závěrečná ustanovení

Podle  Zákona o zdravotních službách č. 372 / 2011 sb.  § 48/1  jsou všichni klienti povinni se řídit vnitřním řádem zdravotnického zařízení.  Při porušení  bude nejdříve postupováno cestou upozornění personálu a následným  zdokumentování situace. Opakované a hrubé porušení Vnitřního řádu ze strany klientů je důvodem k odmítnutí přijetí do další lékařské péče a  k vyřazení z lékařské péče. V všech případech je postupováno tak, aby byla zachována kontinuita poskytování zdravotní péče a nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu klienta.
 
Klientka má povinnost chovat se slušně ke zdravotnickému personálu a také ohleduplně k ostatním klientkám.

Vnitřní řád ordinace a ceník placených výkonů je k dispozici v čekárně,  a najdete jej také na stránkách www.palusak.cz.

Není Vaší povinností souhlasit s vnitřním řádem ambulance. Nesouhlas s vnitřním řádem zdravotního zařízení je zároveň nesouhlasem pacienta s poskytnutím zdravotní péče a objednání v této ambulanci. Podle vlastního uvážení si můžete zvolit jinou gynekologickou ambulanci, která bude Vašim požadavkům optimálně vyhovovat.
Jsme tady pro Vás a věříme, že s námi budete spolupracovat a podílet se v rámci svých možností na své léčbě. Budeme rádi, když nám sdělíte, s čím jste byly na našem pracovišti spokojeny, co se Vám líbilo a co Vám nevyhovovalo. A to buď osobně, nebo mailem na info@palusak.cz  
Vaše podněty jsou důležité pro další zlepšování kvality poskytovaných služeb.
Vnitřní řád je platný , aktualizace proběhla 1. 1. 2022.

Vedoucí lékař a jednatel společnosti  MUDr. Palušák  s.r.o.:    MUDr. Roman Palušák

Informace o zpracování osobních údajů

Správce MUDr. Roman Palušák –MUDr. Palušák s.r.o.,  IČO 287 71 664, IČZ  67 004 000 se sídlem Bělá 103, Mírová p. Kozákovem 511 01 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb v souladu  se  zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – klientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.
Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti repliky tag heuer, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje do doby odvolání Vaše souhlasu.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů
Jako klientka máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.

Jako klientka můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).